Izjava o povjerljivosti osobnih podataka

Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte izjavu o povjerljivosti.

 

Ovom Izjavom o povjerljivosti VODE PISAROVINA d.o.o. kao voditelj obrade podataka jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza ispitanika, obavljanje tražene usluge i drugog ugovornog odnosa, te će podatke na odgovarajući način zaštiti od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena, dostupa i svake zlouporabe.

 

Osobne podatke svih ispitanika voditelj obrade prikuplja sukladno načelima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Službeni list Europske unije L 119/1) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

 

Službenom mrežnom stranicom www.vode-pisarovina.hr upravlja VODE PISAROVINA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, sa sjedištem u Pisarovini na Trg hrvatskih velikana 1, registriran u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MB 0808827000, OIB 75999696999, koji je voditelj obrade podataka.

 

Potvrdom prije podnošenja zahtjeva na našoj službenoj mrežnoj stanici smatramo da ste pročitali, razumjeli i slažete se s prikupljanjem i obradom vaših osobnih podataka u svrhu obavljanja usluga vodoopskrbe i odvodnje, kao i drugih ugovornih obveza i usluga.

 

Podaci u fizičkom obliku zaštićeni su ograničenjem pristupa i nadzorom ulaska u prostorije u kojima su pohranjeni, podaci u elektronskom obliku zaštićeni su sustavom lozinki, osobe zaposlene na obradi osobnih podataka dužne su potpisati izjavu o čuvanju njihove povjerljivosti te se provode i druge mjere njihove zaštite propisane internim aktima Društva. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene mrežne stranice i ne koristimo ih za marketinške kampanje.

 

Sva prava u vezi prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka možete ostvariti putem obrasca broj 7. Zahtjev ispitanika za uvid, dostavu, ispravak, promjenu, dopunu, ograničenje prikupljanja, prijenos i prigovor na obradu osobnih podataka koji se za njega prikupljaju, a nalazi na ovoj stranici te ga u fizičkom obliku možete zatražiti u sjedištu Društva.

 

Osobni podaci korisnika komunalnih vodnih građevina:

Prikupljaju se sa svrhom priključenja na sustav vodooopskrbu I javnu odvodnju i obavljanje drugih registriranih usluga, a pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka korisnika naših usluga je:

 

  1. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (= Službene novine Općine Pisarovina broj: 5/13), članak 5. i 9.

 

  1. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga VODE PISAROVINA d.o.o. , rujan.2017. godine, (pročišćeni tekst) članak 5, 24, 25 i 27.

 

Podaci se prikupljaju popunjavanjem obrazaca zahtjeva za ostvarivanje usluge dostupnim na našoj stranici: Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje, Zahtjev za priključenje na vodovodni sustav, Zahtjev za isključenje iz vodoopskrbnog sustava, Zahtjev za za promjenu adrese dostave računa, Zahtjev za promjenu vlasnika korisnika vodoopskrbnog priključka.

 

Podaci se dostavljaju trećim stranama isključivo u svrhu izrade i testiranja programa za obradu i praćenje podataka i uz obavezno sklapanje ugovora o zaštiti osobnih podataka, kojim će treća strana također jamčiti njihovu sigurnost.

 

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz zaštite osobnih podataka podnose se u sjedištu društva Vode Pisarovina d.o.o. djelatnicama financija i računovodstva.

 

Djelatnice su obvezne na povjerljivost u pogledu obavljenih zadaća I nakon prestanka djelovanja dužnosti.

Rad sa strankama moguće je ostvariti prema unaprijed dogovorenom terminu.

 

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka, Agenciji za zaštitu osobnih podataka može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava. O povredi prava Agencija za zaštitu osobnih podataka odlučuje rješenjem

 

Kontakt podaci djelatnica za zaštitu osobnih podataka VODE PISAROVINA d.o.o.:

Adresa: Trg hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina

Telefon: +385 (0)1 6292 257

e-mail: katarina.stepusin@gmail.com

barbara.mrvac@pisarovina.hr

 

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Zakon i propisi

Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),

Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),

Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 105/04),

Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 139/04).

 

 

Propisi EU

Konvencija 108 Vijeća Europe – Zakon o potvrđivanju konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i dodatnog protokola uz konvenciju (MU br. 04/05),

Dodatni Protokol uz Konvenciju 108 – Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije 108 (MU br. 12/05),

Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća – Direktiva o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka,

Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća – Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti na području elektroničkih komunikacija,

Priručnik o europskom zakonodavstvu o zaštiti podataka,

Handbook on European data protection law.

 

Obrazac-br.7.-ZAHTJEV-ISPITANIKA-ZA-ISPRAVAK-DOPUNU-PROMJENU-UVID-PRIJENOS-I-DOSTAVU-OSOBNIH-PODATAKA-KOJI-SE-ZA-NJEGA-PRIKUPLJAJU