J.N.-V15-24

Izrada financijsko ekonomske analize za projekt razvoja infrastrukture prikupljanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na području Općine Pisarovina za sufinanciranje iz EU fondova

J.N.-V1-24

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području općine Pisarovina u naseljima Bratina i Velika Jamnička sa povezivanjem na postojeći UPOV Pisarovina

J.N.-V12-24

J.N.-V20-23

Izrada predstudije izvodljivosti za razvoj infrastrukture prikupljanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na području općine Pisarovina za sufinanciranje iz EU fondova

J.N.-V16-23     

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije

J.N.-V20-22

Godišnja nabava vodovodnih armatura, fazonskih komada i fitinga

J.N.-V18-22

Ugradnja mjerača protoka i tlaka s datta logerima na 4 mjerna mjesta na vod.mreži

Starije

Ostalo

J.N.-V9-17 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

J.N.-V9-17-Odluka o odabiru

J.N. - V9-17 - Poziv na dostavu ponuda

J.N.-V.8.-17-Odluka-o-odabiru.pdf

J.N.-V.8.-17-Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni.pdf

J.N.---V8-17---Poziv-na-dostavu-ponuda.pdf

Registar ugovora jednostavna nabava_Vode Pisarovina d.o.o 2017. godina

J.N.-V7-17 Odluka o odabiru.pdf

J.N.-V7-17 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni.pdf

J.N. - V7-17 - Poziv na dostavu ponuda.pdf

B.P.-V6-17 Zapisnik o pregledu i ocjeni.pdf

B.P.-V6-17 Odluka o odabiru.pdf

B.P.-V6-17-Poziv na dostavu ponuda.pdf

B.P.-V5-17 Odluka o odabiru.pdf

B.P.-V5-17 Zapisnik o pregledu i ocjeni.pdf

B.P. - V5-17 - Poziv na dostavu ponuda.pdf

B.P.-V4-17 Zapisnik o pregledu i ocjeni.pdf

B.P.-V4-17 Odluka o odabiru.pdf

B.P.-V4-17 Poziv na dostavu ponuda.pdf

B.P.-V4-17 Pregledna situacija.pdf

B.P.-V3-17 Zapisnik o pregledu i ocjeni.pdf

B.P.-V3-17 Odluka o odabiru.pdf

B.P.-V3-17 Poziv na dostavu ponuda.pdf

B..P- V2-17 Zapisnik o pregledu i ocjeni.pdf

B.P.- V2-17 Odluka o odabiru.pdf

B.P. - V2-17 - Poziv na dostavu ponuda.pdf

B.P.-V1-17 Odluka o odabiru.pdf

B.P.-V1-17 Zapisnik o pregledu i ocjeni.compressed.pdf

B.P. - V1-17 - I. izmjena i dopuna poziva na dostavu ponude.pdf

B.P. - V1-17 - poziv na dostavu ponuda.pdf

B.P.- V7-16 Odluka o odabiru.pdf

B.P.-V7-16 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni.pdf

B.P.-V7-16 Poziv na dostavu ponuda.pdf

B.P. - V6-16 Poziv na dostavu ponude.pdf

B.P.-V6-16 Odluka o odabiru.pdf

B.P.-V6-16 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni.pdf