Poštovani,

Vode Pisarovina d.o.o. počele su sa izradom kućnih kanalizacijskih priključaka. Trenutno je u toku spajanje korisnika u centru Pisarovine koji se nalaze uz izgrađeni glavni kolektor. Svi stanovnici koji se nalaze uz trasu kolektora i imaju mogućnost priključenja biti će obaviješteni o daljnjem tijeku radova. Cijena pojedinog priključka se formira na temelju stvarno izvedenih radova. Prosječna cijena priključka na ovoj dionici je 6.500,00 kn.

zahtjev_isključivanje_iz_vodoopskrbnog_sustava

zahtjev_priključenje_na_sustav_javne_odvodnje

zahtjev_priključenje_na_vodoopskrbni_sustav

zahtjev_promjena_adrese_dostave_računa

zahtjev_promjena_vlasnika_korisnika_vodoopskrbnog_priključka